Masjiach

Inhoudsopgave

Home

 

Masjiach: De Messias

Ik geloof met perfect vertrouwen in de komst van de masjiach, en hoewel het mogelijk is dat hij draalt, verwacht ik hem toch iedere dag.
- Grondbeginsel 12 van de 13 Geloofsbeginselen van de Rambam.

Het Messiaanse Idee in Jodendom

Het geloof in de uiteindelijke komst van de masjiach is een basis en fundamenteel onderdeel van het traditionele Jodendom. Het maakt deel uit van de 13 geloofsprincipes van Rambam, het minimum vereiste van het Joodse geloof.  In het Sjemonee Esree gebed, dat driemaal per dag gezegd wordt, bidden wij voor alle elementen van de komst van de masjiach: de inzameling van de bannelingen; het herstel van de Joodse rechtbanken; een einde aan al wat slecht, zondig en heidens is; beloning van de rechtvaardigen; de herbouw van Jeruzalem; het herstel van de dynastie van Koning David; en het herstel  van de Tempel-dienst.

Moderne geleerden suggereren dat het messiaanse idee in een latere periode van het Jodendom is geïntroduceerd, in de tijd van de profeten. Zij merken op dat het messiaanse begrip nergens in Tora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) genoemd wordt.

Echter, traditioneel Jodendom beweert dat het messiaanse idee altijd al een deel van het Jodendom heeft uitgemaakt. De masjiach wordt niet expliciet in Tora genoemd, omdat de Tora zodanig geschreven is dat ieder mens het zou kunnen begrijpen en het abstracte begrip van een verre, spirituele toekomstige beloning was buiten het bereik van sommige mensen. Maar de Tora bevat verschillende verwijzingen naar „het einde der dagen” (achariet hajamiem), hetgeen het tijdstip is waarop de masjiach  komt; dus het begrip van masjiach was in de oudste tijden al bekend.

Het woord „masjiach” betekent letterlijk „gezalfde,” en slaat op de oude gewoonte om koningen te zalven als zij de troon bestegen. De masjiach is degene die aan het Einde der Tijden tot koning zal worden gezalfd.

Het woord „masjiach” betekent niet „redder.” Het idee van een onschuldig, goddelijk of semigoddelijk wezen, dat zichzelf opoffert om ons te redden van de consquenties van onze eigen zonden, is een puur Christelijk idee dat geen enkele basis heeft in het Joodse den-ken. Ongelukkigerwijs is dit Christelijke begrip zo diep verankerd in het Nederlandse woord „messias” dat dit Nederlandse woord niet langer meer gebruikt kan worden voor het Joodse begrip. Daarom zal hier steeds het woord  „masjiach” gebruikt worden.

De Masjiach

De masjiach zal een groot leider zijn van het Joodse volk, en in rechte lijn afstammen van Koning David (Jeremia 23:5). De masjiach wordt ook vaak „Masjiach ben David” (masjiach, de zoon van David) genoemd. Hij zal zeer goed thuis zijn in de Joodse Wet, en hij zal alle ge- en verboden in achtnemen. (Jesaja 11:2-5) Hij zal een charismatisch leider zij, die anderen zal inspireren om hem te volgen. Hij zal een groot militair leider zijn, die veldslagen voor Israel zal winnen.  Hij zal een groot rechter zijn, die rechtvaardige beslissingen maakt (Jeremia 33:15). Maar boven alles zal hij een mens zijn, geen god noch een halfgod noch enig ander bovennatuurlijk wezen.

Er is gezegd dat in iedere generatie iemand geboren wordt, met de potentie om de masjiach te zijn. Wanneer de tijd rijp is voor het messiaanse tijdperk binnen de levensduur van die persoon, dan zal hij de masjiach worden. maar wanneer die persoon overlijdt, voordat hij de opdracht van masjiach heeft uitgevoerd, dan is hij niet de masjiach (sommige chassidiem denken daar anders over).

Wanneer zal Masjiach komen?

Er is een groot aantal meningen over de vraag wanneer de masjiach zal komen. Sommigen van de grootste Joodse geesten hebben ieder die het tijdstip van de komst van de masjiach tracht te voorspellen, vervloekt, omdat vergissingen in een dergelijke voorspelling kunnen ertoe kunnen leiden dat de mensen hun vertrouwen in het messiaanse idee of in Jodendom zelf kunnen verliezen. Dit gebeurde inderdaad in de 17e eeuw, toen Sjabtai Zwi beweerde de masjiach te zijn. Toen Zwi  onder bedreiging van de dood tot de Islam overging, gingen vele Joden met hem mee. Desalniettemin heeft deze verloeking er niemand van weerhouden om te speculeren over het tijdstip van de komst van de masjiach.

Hoewel sommige geleerden geloven dat  G-d een specifieke tijd voor de komst van de masjiach vastgesteld heeft, menen de meeste autoriteiten dat het gedrag van de mensheid bepalend is voor de tijd waarop de masjiach zal komen. In het algemeen wordt geloofd dat de masjiach zal komen in een tijd dat hij het meest nodig is (omdat de wereld zo zondig is), of op een tijdstip wanneer dat het meest verdiend wordt (omdat de wereld zo goed is). Bijvoorbeeld elk van de volgende omstandigheden zijn gesuggereerd als voorwaarde voor de komst van de masjiach:

  • als Israël één enkele dag berouw toont;

  • als Israël één enkele dag de Sjabbat naar behoren houdt;

  • als Israël twee Sjabbats achter elkaar in acht neemt;

  • in een generatie die totaal onschuldig of totaal schuldig is;

  • in een generatie die de hoop heeft verloren;

  • in een generatie waarin de kinderen geen enkel respect meer hebben voor hun ouders;

Wat zal de masjiach doen?

Vóór de tijd van de komst van de masjiach, zal er oorlog en lijden zijn (Ezechiël 38:16)

De masjiach zal de politieke en spirituele verlossing van het Joodse Volk brengen, ons terugbrengen naar het Land Israel en Jeruzalem herstellen(Jesaja 11:11-12; Jeremia 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5). Hij zal een regering oprichten in Israel die het centrum zal zijn  van heel de wereld-regering, zowel voor Joden als voor niet-Joden (Jesaja 2:2-4; 11:10; 42:1). Hij zal de Tempel herbouwen en er de dienst herstellen  (Jeremia 33:18). Hij zal de Joodse rechtbanken, het Joodse rechtssysteem en de Joodse wet in het land in ere herstellen (Jeremia 33:15).

Olam Ha-Ba: De Messiaanse Tijd

De wereld na de komst van de masjiach wordt vaak in de Joodse literatuur aangeduid als Olam Ha-Ba , de Komende Wereld. Dit is een verwarrende benaming, want er wordt ook vaak het hiernamaals, (het leven na de dood)  mee bedoelt. Om deze verwarring te voor-komen zullen wij de periode na de komst van de masjiach hier verder aanduiden met „het messiaanse tijdperk.”

Het Messiaanse tijdperk zal gekenmerkt worden door de vreedzame samenleving van alle mensen. (Jesaja 2:4) Haat, intolerantie en oorlog zullen ophouden te bestaan. Sommige autoriteiten suggereren dat de natuurwetten zullen veranderen, zodat de roofdieren niet meer hun prooi zullen zoeken en de landbouw zal een bovennatuurlijke overvloed opleveren (Jesaja 11:6-11:9). Anderen echter, zeggen dat deze beschrijvingen niets anders zijn dan een allegorie voor vrede en welvaart.

Heel het Joodse Volk zal uit hun ballingschap terugkeren naar hun huis in Israel (Jesaja11:11-12; Jeremia 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5). De wetten voor het Jubeljaar zullen weer worden ingevoerd.

In de messiaanse tijd zal de hele wereld de Joodse G-d erkennen als de enige ware G-d, en de Joodse godsdienst als de enige ware godsdienst (Jesaja 2:3; 11:10; Micha 4:2-3; Zecharias 14:9). Er zal geen moord, roof, concurrentie of jaloezie meer bestaan. Er zal geen zonde meer zijn (Zefanja 3:13). Er zullen onafgebroken offers gebracht worden in de  Tempel, maar dat zullen alleen dankoffers zijn, want er zal geen behoefte zijn aan zoenoffers.