Wat geloven Joden?

Inhoudsopgave

Home

 

Wat geloven Joden?

Dit is een veel moeilijker vraag dan je zou verwachten.  Het Jodendom heeft geen dogma, geen formeel stel geloofspunten waarin iedere Jood moet geloven om Jood te mogen heten. In het Jodendom zijn handelingen veel belangrijker dan het geloof, hoewel er zeker plaats is voor geloof binnen het Jodendom.

Wat ooit het dichtst bij gekomen is van een wijd geaccepteerde lijst van Joodse geloofspunten,  zijn de dertien geloofsprincipes van Rambam, waarvan hij meende dat die de minimum vereis-ten waren van het Joodse geloof:

 1. G-d bestaat.

 2. G-d is één en uniek.

 3. G-d is niet lichamelijk.

 4. G-d is eeuwig.

 5. Gebed wordt alleen tot G-d gericht en tot niets of niemand anders.

 6. De woorden van de profeten zijn waar.

 7. De profetieën van Mosjé zijn waar, en Mosjé was de grootste van alle profeten.

 8. De Geschreven Tora (de 5 eerste boeken van de Bijbel) en de Mondelinge Tora (leringen die nu zijn opgenomen in de Talmoed en andere geschriften) werden door G-d aan Mosjé gegeven.

 9. Er zal geen andere Tora zijn.

 10. G-d kent de gedachten en de daden van de mensen

 11. G-d zal het goede belonen en het kwade straffen

 12. De Messias zal komen

 13. De doden zullen weer opstaan

Zoals je kunt zien, zijn dit erg elementaire en algemene begrippen. Maar hoe elementair deze begrippen ook zijn, de noodzaak om elk daarvan heeft menig dispuut opgeworpen in de loop der tijden en de liberale bewegingen van het Jodendom betwisten menig principe ervan.

In tegenstelling tot vele andere godsdiensten concentreert het Jodendom zich niet erg op kosmologische begrippen. Hoewel Joden zich zeker uitgebreid hebben bezig gehouden met de aard van G-d, de mens, het universum, het leven en het leven na de dood, is er geen officiëel, definitief geloof over deze onderwerpen, behalve de hierboven genoemde algemene principes. Er is een grote ruimte voor persoonlijke opinie in  deze zaken, omdat, zoals gezegd, het Jodendom meer geconcentreerd is rondom handelingen dan rondom geloof.

Het Jodendom concentreert zich rond relaties: de relatie tussen G-d en de mens, tussen G-d en het Joodse volk, tussen het Joodse volk en het land Israël, en tussen mensen onderling. Onze schrift vertelt het verhaal van de ontwikkeling van deze relaties, vanaf de tijd van de Schepping, via het ontstaan van  de relatie tussen G-d en Abraham, tot het ontstaan van de relatie tussen G-d en het Joodse volk, en verder. De Bijbel specificeert ook de wederzijdse verplichtingen die met deze relaties ontstaan zijn, hoewel verschillende stromingen binnen het Jodendom van mening verschillen over de aard van deze verplichtingen. Sommigen zeggen dat het absolute, onveranderlijke wetten zijn van G-d afkomstig (Orthodox); sommigen zeggen dat het wetten zijn die van G-d afkomstig zijn maar die evalueren en veranderen in de tijd (Conservatieven); sommigen zeggen dat het richtlijnen zijn die je kan kiezen of je ze wilt volgen of niet (Liberalen, Reform, Reconstructionisten). Voor meer over deze verschillen, zie Stromingen in het Jodendom.

Wat zijn dan die wetten waar het Jodendom zich zo druk over maakt? Volgens het Orthodxe  Jodendom, omvatten deze wetten 613 geboden die door G-d in de Tora gegeven zijn, zowel als de voorschriften die door de rabbijnen zijn ingesteld en verder horen hiertoe langdurig bestaande gewoonten. Deze wetten en handelingen worden uitgebreid besproken op de pagina over Halacha: Joodse Wet en volgende pagina's.

Suggesties voor verder lezen

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, richt het Jodendom zich meer op handelingen dan op geloven, en boeken over Jodendom hebben dezelfde neiging. De meeste boeken leggen de nadruk op de feestdagen. Het enige Nederlandse boek dat een goede samenvatting geeft van het Joodse geloof is "Joodse Riten en Symbolen" door Rabbijn S.Ph. de Vries Mzn en dat verkrijgbaar is bij de Boekafdeling van het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap en Practical Judaism van Rabbijn Israel Meir Lau, voormalig Opperrabbijn van Israel. Helaas vond het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap het sedert de Tweede Wereldoorlog niet de moeite waard om een nieuw en modern boek over Jodendom in het Nederlands uit te geven.