Poeriem-index

index feestdagen

Home

Poeriem, eenheid en Tora

Door Rabbijn A.L. Heintz

De zegen die het Joodse volk van G-d geniet is afhankelijk van de Joodse eenheid, zoals aangeduid in het achttiengebed ( ): Zegen ons, onze Vader, allen als één. . Onze geleerden leggen uit dat de zegen van G-d alleen op ons berusten kan wanneer wij een eenheid vormen. Waar verdeeldheid heerst ontbreekt G-ds zegen.

Joodse eenheid vloeit voort uit de Tora, zoals er staat:- " Israël, de Tora en G-d zijn allen één. Het is de Tora die ons met elkaar verbindt. Deze eenheid stamt van de Berg Sinai af, waar het volk Israël zo veel met elkaar verenigd was dat het als één mens met één hart beschouwd werd.[1]

Door de eeuwen heen tot aan vandaag de dag toe blijft de Tora het bindende factor binnen het Joodse volk. Waar ter wereld een Jood ook komt, zijn de wetten en vaak ook de gebruiken in grote lijnen hetzelfde. Dit geeft altijd een prettig gevoel van saamhorigheid. Men kan duizenden kilometers van huis zijn en zich toch thuis voelen.

Het ontbreken van eenheid onder het Joodse volk was de basis van Hamans aanklacht. Toen de slechte Haman aan de koning Achasjwerosj toestemming vroeg om de Joden uit te roeien, zei Haman, Er is één volk [toch is het] verstrooid.[2] m.a.w. de eenheid onder het Joodse volk ontbrak.

Haman wist dat als de Joodse eenheid wankel is, de Joden dan ook zwak en kwetsbaar zijn.

De Joodse koningin Esther had begrepen hoe Haman de mogelijkheid had gekregen de Joden aan te vallen; de Joodse eenheid was aangetast door gebrek aan verbondenheid met de Tora. Immers, het hele probleem was bij het feest van Achasjwerosj begonnen, waar sommige Joden zich niet aan de wetten van de Tora hadden gehouden en van ongeoorloofde spijzen hadden genoten.

Om de eenheid van het Joodse volk te waarborgen en de Joden van de decreten van Haman te redden, heeft Esther aan Mordechai gevraagd om actie te ondernemen: Verzamel alle Joden en vast en eet en drink niet.[3] Het verstrooide volk moest bijeenkomen en weer één worden.

De Midrasj[4] leert ons dat door te zeggen vast en ook eet en drink niet bedoelde Esther dat het Joodse volk moest vasten; waarom? eet en drink niet omdat zij bij het feest van Achasjwerosj gegeten en gedronken hadden.

(Eerder verschenen in NIGUN)

Alleen na dat de aangetaste eenheid van het Joodse volk d.m.v. vasten en inkeer hersteld was, kon Esther naar de koning toe gaan om zijn medelijden voor het Joodse volk te vragen.

Daarna, toen de Joden van de slechte decreten van Haman gered waren, besloten zij hun verbinding met de Tora verder te versterken, zoals er in de Megila staat,[5] De Joden hebben vastgesteld en op zich genomen... De geleerden zeggen hier-over,[6] De Joden hadden vastgesteld hetgeen zij reeds eerder op zich genomen hadden bij het geven van de Tora. Door de Tora werd het Joodse volk weer één.

Ook onze viering van Poeriem moet leiden tot versterkte Joodse eenheid.

Wij komen bijeen om de Megila te horen. In geest van liefde voor onze medejoden ( -), geven wij aalmoezen aan de armen ( ), wij sturen kosjere etenswaren aan elkaar, ( ), de feestmaal eten wij samen als een gemeente.

Laten wij hopen dat door onze Poeriem viering de Joodse eenheid bevorderd wordt en dat wij allemaal door G-d als één gezegend zullen worden.

 [1] Rasji: Shemot 19:2

[2] Esther 3:8

[3] Esther 4:16

[4] Yalkoet Sjimoni 285

[5] Esther 9:27

[6] Talmoed traktaat Sjabbat 88a