Vorige blad

Index Noachidische Geboden

Volgende blad

De zeven Noachidische Geboden

Les 5: De eerlijkheid van de mens.

        Blad 28

Vandaag wil ik graag wat dieper ingaan op de details. Er is sprake van de zeven meest belangrijke regels en ik heb deze toegelicht naar de analyse van de Maharal, zaliger. Drie regels bepalen onze verhouding tot de medemens, drie andere regels bepalen onze verhouding met G’d.

Ontucht, incest, overspel en homofilie, zijn allemaal directe overtredingen tegen G’d, net als afgoderij of het vloeken van G’d.

Als mensen durven beweren dat ze daar zelf over beschikken, omdat hun lichaam hun eigendom is, dan hebben ze het helemaal mis.

Diefstal, moord en het invoeren van rechtspraak horen tot de regels die onze gedragslijn met de medemens bepalen.

De zevende regel draait rond het principe zelf om onze begeertes en instincten te beheersen.

Onze band met G’d en ook met de mensen vindt plaats op drie niveaus:

fysiek, geestelijk en de synthese tussen deze twee: de mens als geest en lichaam in één eenheid.

Als iemand een ander onrecht aandoet, dan wordt de band met de mens verbroken op het geestelijke niveau. Het recht is een geestelijke zaak.

Met diefstal wordt de band verbroken op zuiver fysiek gebied.

Met doodslag wordt de band op het niveau van de synthese tussen ziel en lichaam verbroken.

De band tussen ziel en lichaam wordt dan aangetast en geweld aan gedaan.

Met afgoderij wordt de geestelijke band met G’d verbroken. Met ontucht wordt de band met G’d verbroken op het zuiver fysieke niveau en bij het vloeken van G’d wordt de band met Hem verbroken op het niveau van de synthese tussen ziel en lichaam.

Dit zijn de hoofdprincipes en ook de rechtlijnen voor de mens op alle gebieden en op alle niveaus van het leven.

De Talmoed vermeldt in detail zo’n dertig mitswot voor Noachieden zoals bijv. Het eren van vader en moeder.  Liefdadigheid en hulpvaardigheid behoren überhaupt tot de menselijke plichten.

Begrippen zoals aalmoezen, liefdadigheid, filantropie zijn algemeen bekend. Ook liefdadigheid in verband met het bieden van hulp aan volledig onbemiddelde mensen.

In de Tora valt dit allemaal onder het Hebreeuwse begrip van ‘Tsedaka”. Het stamwoord van ‘Tsedaka” is ‘tsedek’ waarvan de vertaling is ‘recht’ of ‘rechtvaardigheid’.

Hoe dan ook zijn de zeven Noachidische regels gericht en gebaseerd op logische en  intelectuele regels en uitgangspunten.

De Talmoed vermeld en definieert het princiep van rechtvaardigheid  naar de regel van wat je niet graag hebt dat men jouw aandoet doe het den anderen niet aan Maar tegelijkertijd zal men weten en leren accepteren dat deze logische regels voorgeschreven zijn door de Schepper van hemel en aarde met een uitdrukkelijke G-ddlijke Status.