Home


dinsdag 22 september 2009

NIEUWSBRIEF WIESJE DE LANGE

OM    DE    AARDE    VAN    JUDEA

Obama, thans het gelaat van Amerika, beloofde de PA "op den duur" de Joodse huizen en gebouwen in Judea en Samaria. Deze zullen niet worden verwoest "wanneer Israel zich daar terugtrekt". De Arabieren kunnen het straks allemaal als het hunne beschouwen en bezitten. Hun doel zal zijn bereikt.

Obama is niet origineel, sorry. De belofte werd ruim zestig jaren geleden al gegeven, toen de Israel omringende Arabische landen hun Arabische broeders, zich ophoudend in het aan de Joden toegewezen stukje land, beloofden dat het straks allemaal voor hen zou zijn. Ze deden er verstandig aan nu even het (slag)veld te ruimen om later zegevierend terug te keren. De Joden zouden dan verdwenen zijn, al wat ze wisten op te bouwen in hun Staat In Wording was voor de verdelgers, naar eeuwenoud recept. Want  ook de nimmer in vervulling gegane belofte van '48 was niet origineel. Terwijl Judea/het heilige Land werd veroverd door de ene mogendheid na de andere ging toch de belofte van bezit nooit in vervulling. Waarom niet? Het was niet de bedoeling van de veroveraars om te bezitten. Zij kwamen slechts om te verwoesten. In hun begeestering kapten zij zelfs de bomen die de vruchtbare teelaarde moesten vasthouden, zodat deze wegspoelde, de zoute zee in waar geen Grote Vis dit opslokte. Judea zou "nimmermeer herrijzen", en dat was de veroveraars genoeg.

Anno thans is het Land in handen van het eigen volk maar de vijand blijft obsessief trachten hier verandering in te brengen.

Omdat slagvelden het gewenste resultaat niet opleverden ging men over tot een propaganda-offensief dat Israel moet verwoesten via boycot, resoluties, terreur. Een nimmer stoppende lawine van anti-Israel daden en publicaties.  De boycot van de Arabische Liga, dat totaal illegale handelsembargo nam zelfs toe met bijna 80 procent tussen 2006 en 08 hetgeen geheel de massa-hysterie van "een vredesproces" bespot.

De vijand kwam voorts met enkele zelfontworpen of gerenoveerde AXIOMA'S waaronder:

 

1. Wat Israel doet is constant het omgekeerde van bevorderen der wereldvrede, veiligheid, mensenrechten en vrijheden. Hieruit volgt vanzelfsprekend dat de vijanden van Israel zich onledig houden met dit alles. Dit zijn daarom keurige mensen, onvermoeibaar strevend naar wereldvrede en de rest der litanie. Kunt U dit allemaal even goed onthouden, opdat ik het niet steeds hoef te herhalen?

Mag ik U dan even een belangrijk fatsoendelijk mens voorstellen (zijn fatsoen volgt rechtstreeks uit mijn bovenvermelde axioma).   De onberispelijke heer is ene Fajjad, van beroep Premier der PNA (Palestijnse Nationale Autoriteit), bestuursorgaan der PA, tegenpool van Israel (dus voorbeeldig).

2. Israel is de bezetter van Palestina, op zichzelf al heel lelijk. Palestina heeft niets te maken met Jodendom maar met Islam, niets met Joden maar met Arabieren en aangezien Israel in alles fout is, heeft Palestina in alles gelijk. De staat Palestina moet dus gesticht worden opdat de wereld verbetere, aldus onze Fajjad.

3. Jeruzalem is niet van de Joden, integendeel maar de Joden trachten stiekum Jeruzalem te "Judaiseren". Fajjad is daar tegen en eist de stad op voor zijn TPS (Toekomstige Palestijnse Staat).

4. De Joden verwoesten Jeruzalem, de Palestijnse hoofdstad. Hieruit volgt dat de TPS het tegenovergestelde zal betrachten. Deze zal Jeruzalem beschermen als zijnde de eeuwige hoofdstad van de Palestijnen, hun religieuze, culturele, economische en politieke centrum. Al Kuds, (Jeruzalem),  bloem der steden,  hoofdstad der hoofdsteden,  dus…de hoofdstad van de TPS.

5. Jodendom bedreigt elk gebied waar het opduikt. Jeruzalem wordt heden dan ook zeer bedreigd. De Joodse bezetters staan binnen hare poorten. Hetgeen dit  Arabische Palestijnse erfgoed zeker zal verwoesten.  Fajjad hoopt dat in de TPS alles met spoed zal verbeteren. Het bedreigde Arabische karakter, de ware status van Jeruzalem zullen  dan gewaarborgd zijn voor immer. De stad zal een onafscheidelijk deel worden van de "Palestijnse omgeving".

6. De Joodse aanwezigheid in geroofd Palestina is onwettig. En Jeruzalem, leest: Al Kuds  vormt hierop geen uitzondering, integendeel. Geestig is dat onze Fajjad de Joden er van beschuldigt "Christelijke en Islamitische heilige plaatsen" aan hunne gelovigen te verbieden. Israel staat in Fajjad's ogen vol met borden waarop: "Verboden voor Christenen/Moslims",  hetgeen als gewoonlijk het omgekeerde der feiten is. In het sprookje over de naakte keizer "zien enkel intelligenten" de mooie keizerlijke gewaden. Maar hier kan slechts Fajjad c.s.  die borden zien naar voorbeeld van de antisemieten aller tijden.

Algemeen bekend is dat de heilige plaatsen der Joden voor hen gesloten waren gedurende eeuwen; Jeruzalem, de Tempelberg, de Klaagmuur. Tot 1948 mochten Joden zeven traptreden beklimmen naar de Machpela-spelonk te Chevron, begraafplaats van de Voorouders van het Jodendom, een onbeschrijflijke schande.

  

Moge dit alles eenvoudig ontmoedigend zijn voor een Jood, voor elke Bijbelgelovige, Fajjad's verklaring inzake voortgaande "aansprakelijkheid" der UN en andere internationale instanties steekt dezen weer een hart onder de riem. Omdat de verklaring welbeschouwd geheel de TPS ondermijnt.

Bij onafhankelijkheid, het opbouwen van een TPS behoort namelijk ZELFSTANDIGHEID en dit laatste onontbeerlijke fundament wordt voortdurend afgewezen door de potentiele bouwers der TPS. Zij gaan rond met de pet, bedelend bij de EU, de VS, de UN (UNRWA) en misschien de Liga die ook wat afschuift, met tegenzin. Een eigen infrastructuur bouwden zij nimmer op, zij namen in de praktijk –enkel met woorden - nooit hun lot  in eigen handen, blijven onveranderd leunen op de bedelstaf. En ook dit is  slechts waar, gezien vanuit de zand-in-ogen-strooiende theorie der TPS.

Uw briefschrijfster ziet het anders.

Zij is overtuigd van de waarheid der verklaringen, in woorden en daden van ene Aboe Mazen en alle andere Aboes, vaders van strijders voor Palestina, hetgeen betekent tegen Israel. Zij willen niets delen met Israel, zij willen Israel doen verdwijnen.

 Dit brengt ons terug naar de president van Amerika en zijn beloften aan de PA. De Joden zullen hun huizen en gebouwen in Judea en Samaria niet verwoesten maar vreedzaam ontruimen, waarna de Arabieren alles als het hunne kunnen beschouwen en bezitten. Het brengt mij, behalve naar 1948  terug naar de dagen waar het aardige dorp Alonei Habashan op de Golan Hoogvlakte werd gebouwd. De arbeiders waren grotendeels Druzen uit de omgeving. Op mijn vraag of de constructie stevig genoeg was om de woeste winterwind en nog woestere oorlogswinden te weerstaan antwoordde ene Salagh dat allen zich inspanden om goed werk te leveren. De Joodse dorpen zouden immers op den duur, keurig van Joden ontdaan in  bezit der Druzen komen.

 

De Bijbelse mens kan niet anders dan stilstaan bij het verschijnsel dat enkel zij, enkel de Bijbelgelovigen, Joden en Christenen inzien dat wij thans leven in de tijd van Terugkeer. Niet van Druzen en niet van PLO'ers, maar van het Joodse volk. Een gigantisch fenomeen dat de wereld de adem beneemt en krampachtige stuiptrekkingen bezorgt aan de vijanden van Israel en Bijbel. Onvoorstelbare schatten werden gespendeerd aan pogingen deze Terugkeer te neutraliseren, Israel alsnog te vernietigen.  

Wat is men niet bereid te doen om Israel te delegitimeren, als het ware aan te klagen. Aan te klagen bij wie?

Mag ik suggereren dat men Israel aanklaagt bij de Heer der wereld, roepend, schreeuwend dat Hij Die schiep en Zich een volk koos voor een speciale taak, dat Hij Zich VERGISTE? Dat er anderen zijn, waardiger dan Israel. "Oh, kijkt toch, wat ze nu weer uitspookten", ze vielen Gaza binnen, ze traden alle regels van die conventie van Geneve met de voeten, doodden en verwoestten op een onproportionele wijze"…

Aspirant minister Fajjad vertegenwoordigt de "anderen" en heeft het dikwijls  over het karakter van de goede TPS. Dit zal een Islamitische Staat zijn waar begrip voor de Islam zal worden gepropageerd, waar  Sharia de wet zal zijn en de Koran het boek der boeken, de vrijdag de rustdag. Dit alles in tegenstelling tot Israel's zeden en gewoonten. Oh die Israeli's die thans "Jeruzalem judaiseren". Het is duidelijk nietwaar? Hamas, de Islamitische Verzets Beweging (buiging richting Mekka) propageert dat Islam Jodendom moet overwinnen, geheel het Joodse volk moet doen verdwijnen compleet met hun doden, hun geschiedenis en hun G'd. Spreekt het niet vanzelf dat achter Hamas Iran staat, het eldorado van de meest gestrenge Islam, in wezen predikend tegen Jodendom?

 

De wereld accepteert de axioma's aangaande Israel. Israel is schuldig en het "waaraan" is beantwoord. Het is schuldig aan het Israel zijn. De rest is bijzaak. De Hamas in het rovershol  Gaza, Israel beschuldigend van de oorlogshandelingen, de verwoesting daar en in de Libanon (ten gevolge van oorlog tegen de Ghizballah), het is allemaal een sluier. Dat de hier genoemde ware reden zo lang mogelijk moet verbergen.  De Hamas geeft iets duidelijker dan de PLO (Palestina Bevrijdings Organisatie) weer waar het om gaat. Aboe Mazen speelt de rol van "de lieve politieagent". Maar praktisch werken allen samen voor het grootse doel. Een vergissing corrigeren.

Israel staat alleen, alleen met de geestverwanten terwijl naast de Hamas een wereldordening staat met bijbehorende organisaties waaronder de VN die de Volken vertegenwoordigen en niet Israel.

Dit bleek weer, ten overvloede uit het thans druk besproken rapport van de Goldstone Commissie  (van 15 september) waar op bijna belachelijke wijze de klachten (tegen Israel) werden opgetekend van willekeurig gekozen Gazaten. Zonder commentaren, zonder verificatie. Wilde beschuldigingen tegen een bona fide staat door burgers van een terreur-nest. Het kwam bij de commissie niet op dat men ook "de andere partij" aan het woord dient te laten om gelooflijk te blijven.  In harmonie met alle aanklagers van Israel/Judea heeft het rapport het gebruikelijke doel: weg met hen, Grondige verwoesting van de civilisatie waaruit de Bijbelse Wereldorde ontsproot.

 

Wiesje de Lange