index

Overzicht parasjat Matot

Mosjé leert de regels en beperkingen die gelden voor een eed en voor geloften — met name ook de rol die een echtgenoot en vader speelt bij het in stand houden of annuleren van een gelofte. Bnei Jisraël voert oorlog tegen Midjan. Zij doden de vijf Midja­ni­tische koningen, al de mannen, en Bil'am.  Mosjé is veront­waardigd dat er vrouwen zijn gevangen genomen, want zij waren juist de aanlei­ding voor het immorele gedrag van het Joodse Volk. Hij vermaant de officieren. De oorlogsbuit wordt geteld en verdeeld. De bevelvoerende officieren rapporteren aan Mosjé dat er niet één slacht-offer onder Israël was. Zij brengen een offer, dat door Mosjé en Elazar wordt aangeno­men en in de Ohel Mo’ed (de Tent der Samenkomst) geplaatst. De stammen van Gad en Reoeveen, die grote kudden vee bezitten, verzoe­ken Mosjé te mogen achterblijven op de oostelijke Jordaan-oever, zo-dat zij het Land Israël niet binnen hoeven te gaan. Zij leggen uit dat het land ten oosten van de Jordaan bij uitstek geschikt is als grasland voor hun kudden.  Mosjé’s aanvankelijke reactie hierop is dat het de rest van de Israëlieten zal ontmoedigen, en dat het lijkt op de zonde van de spionnen. Zij verzekeren Mosjé dat zij eerst zullen helpen Israël te veroveren, en pas daarna zullen zij terug gaan naar hun huizen op de oostelijke Jordaan-oever. Mosjé staat het verzoek toe, op voorwaarde dat zij zich aan hun afspraak houden.

.Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël

©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden