index

Home

Overzicht Sjelach Lecha

Op aandringen van de Israëlieten, en met instemming van Hasjem, zendt Mosjé twaalf verspieders uit, één van iedere stam, om Kena'an te verkennen. Daar hij moeilijkheden verwacht, ver­andert Mosjé de naam van Hosje'a in Jehosjoe'a, waarbij hij uit­drukking geeft aan een gebed dat Hasjem hem deze missie niet zal laten mislukken. Zij komen 40 dagen later terug, grote vruchten met zich mee dragend. Wanneer tien van de twaalf verkenners verklaren dat het volk van het land Kena'an net zo groot is als het fruit, worden de mensen ontmoedigd. Calev en Jehosjoe'a, de enige twee verkenners die nog steeds een invasie voorstaan, proberen de geest van de men­sen te versterken. Het volk besluit echter, dat het Land de mogelijke risico's niet waard is, en zij eisen zelfs om terug te keren naar Egypte!  De hartstochtelijke gebeden van Mosjé sparen het volk van een uitroeiing door G-ds hand, maar Hasjem deelt hun mee dat het volk 40 jaar in de woestijn moet blijven, totdat al de mannen die gehuild hebben om de valse verklaringen van de verkenners, zijn overleden. Een berouwvol groepje begint een plotselinge inval in het Land, gebaseerd op de oorspronkelijke opdracht van Hasjem. Mosjé waarschuwt hen niet door te zetten, maar zij negeren zijn waarschuwingen en worden afgeslacht door de Amalekieten en Kena'anieten. Hasjem geeft Mosjé instructies betreffende de offers die gebracht zullen moeten worden wanneer de Israëlieten ten slotte het Land Israël zullen binnentrekken. Zij moeten challah van hun deeg afzonderen, een gift voor de kohaniem.  De wetten voor een offer na een onopzettelijke zonde worden uitgelegd, zowel voor een individu als voor een groep. Echter als iemand G-dslasteringen uitslaat, en daar geen berouw over heeft, dan zal hij geestelijk worden afgesneden van zijn volk. Er wordt een man gevonden die, in over­treding van de Sjabbat-wetten, op openbaar terrein hout sprok­kelt. Hij wordt ter dood gebracht. De voor­schriften voor tsietsiet worden geleerd.  Wij zeggen de afdeling van de tsietsiet tweemaal per dag ter herin­nering aan de uittocht uit Egypte.

.Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël

©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden