Index

Home

Overzicht Parasjat Wajechi (Genesis 48:28-50:26)

Na 17 jaar in Egypte, voelt Ja’akov het einde van zijn dagen naderen en hij ontbiedt Joseef bij zich. Hij laat Joseef zweren dat hij hem zal begraven in de spelonk Machpela, de begraafplaats van Adam en Chava, Avraham en Sara, Jitschak en Rivka.  Ja’akov wordt ziek en Joseef brengt zijn beide zonen, Efrajim en Menasje bij hem.  Ja’akov verheft Efrajim en Menasje tot de status van zijn eigen zonen, en  daar­mee geeft hij Joseef een dubbele portie van zijn erfenis, en ontneemt hij het eerstgeboorterecht van Reoe­veen.  Daar Ja’akov blind is door ouderdom, brengt Joseef zijn zonen dicht bij hun grootvader. Ja’akov kust en omhelst hen.  Hij had niet gedacht zijn zoon Joseef ooit nog levend terug te zien, laat staan Joseefs kinde­ren. Ja’akov begint hen te zegenen, en geeft daarbij voorrang aan Efrajim, de jongste van de twee, maar Joseef onderbreekt hem en beduidt dat Menasje de oudste is. Maar Ja’akov legt uit dat het zijn bedoeling juist is om Efrajim te zegenen met zijn sterke hand, omdat Jehosjoea uit hem zal voortkomen, en Jehosjoea zal zowel de veroveraar van Israël zijn als de Tora-leraar van het Joodse Volk.  Ja’akov laat ook de rest van zijn zonen komen, om ook hen te zegenen. Ja’akovs zegen weerspiegelt het unieke karakter en de kwaliteiten van iedere stam, en geeft hen allen een unieke opdracht in de dienst van Hasjem.  Ja’akov verlaat deze wereld op de leeftijd van 147 jaar. Een enorme begrafenisstoet begeleidt zijn baar van Egypte naar zijn laatste rustplaats in de Spelonk Machpela in Chevron.  Na Ja’akovs heengaan zijn de broers bezorgd dat Joseef nu op hen wraak zal nemen. Maar Joseef stelt hen gerust, en belooft zelfs hen en hun families te zullen blijven ondersteunen.  Joseef leeft de rest van zijn jaren uit in Egypte, en mag Efrajims achterklein­kinderen nog aanschouwen. Vóór zijn dood voorspelt Joseef zijn broers dat Hasjem hen uit Egypte zal verlossen. Hij laat hen zweren dat zij zijn beenderen dan uit Egypte zullen meenemen. Joseef overlijdt op de leeftijd van 110 jaar en wordt gebalsemd. En daarmee einidigt Sefer Bereisjiet, het eerste van de Vijf Boeken van de Tora.

Met toestemming vrij vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel

©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.