index

Overzicht Kie Tissa

M

osjé houdt een volkstelling door de halve sjekels te tellen die door alle mannen boven de twintig jaar gegeven zijn. Mosjé wordt geboden een koperen wasbekken te maken voor het Misjkan. De vrouwen schenken het benodigde materiaal. De samenstelling van de zalvingsolie wordt gespecifi­ceerd, en Hasjem instrueert Mosjé om deze olie alleen te gebruiken voor de inwijding van het Misjkan, zijn vaatwerk en voor de zalving van Aharon en diens zonen. Hasjem kiest Betsalel en Oholiav uit als de vak­man­nen om het Misjkan en al de voorwerpen ervoor te maken. Het Joodse volk wordt geboden de Sjabbat te houden als een eeuwig teken dat Hasjem de wereld geschapen heeft. Mosjé krijgt twee Stenen Tabletten van het Getuigenis, waarop de tien geboden staan geschreven. Een gemengde menigte die met het Joodse Volk Egypte verlaten heeft, raakt in paniek wanneer het lijkt dat Mosjé niet op tijd terug komt van de berg, en dwingen Aharon een gouden kalf te maken om dat te aanbidden. Aharon probeert hen af te houden en het uit te stellen. Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij onmiddellijk naar het volk moet terug-keren, en dreigt alles en iedereen te vernietigen en een nieuwe natie uit Mosjé op te bouwen. Wanneer Mosjé de orgie van de afgodendienst ziet, smijt hij de Stenen Tabletten met de tien geboden op de grond en ver-nietigt het gouden kalf. De Levieten melden zich vrijwillig aan om de over-treders, 3.000 man, te doden. Mosjé bestijgt opnieuw de berg om Hasjem om vergeving te vragen voor het volk, en Hasjem accepteert zijn gebeden. Mosjé zet het Misjkan op en de wolk van de glorie van Hasjem keert terug. Mosjé vraagt Hasjem om hem de regels, waarbij de wereld gere-geerd wordt, te tonen, maar hem wordt slechts een klein deel van zijn verzoek ingewilligt. Hasjem vetelt hem nieuwe stenen uit te hakken, en toont hem de tekst van het gebed dat genade zal oproepen. Afgoderij, overspel en de combinatie van melk en vlees zijn verboden. De wetten van Pesach, de eerst geborene, de eerste vruchten, Sjabbat en Soekot worden geleerd. Wanneer Mosjé afdaalt met het tweede stel Tabletten, glanst zijn gezicht ten gevolge van het contact met de G-dheid.

Met toestemming vertaald uit Torah Weekly van Ohr Somayach in Jerusalem, Israel

©1998 Ohr Somayach International - All rights reserved.