Zevachiem-index

DAF-Notities Nr 82 – Zevachiem 22b

Twee soorten Areel

Een kohen die areel – on­be­sne­den – is, is onge­schikt om dienst te doen in het Beit Ha­mik­dasj

Toen de profeet Jechezkel dit ver­bod vermeldde, sprak hij over twee soorten van areel – het on­besne­den hart van ie­mand die zich­zelf van G-d had verwijderd door zijn zonden en het on­besneden vlees van iemand die geen brit mila kon hebben omdat twee van zijn broers waren over­leden ten ge­vol­ge van de besnij­denis.

Waarom was het nodig om beide soorten areel te vermel­den? Had­den wij de uitsluiting van de ene soort niet uit de andere kunnen afleiden?

Nee, zegt de Talmoed. Wanneer alleen de areel van onbe­sne­den vlees genoemd was, dan had­den wij verondersteld dat het de fysie­ke lelijkheid van de voor­huid van een Joodse jon­gen is dat de kohen diskwa­lificeert van de dienst, iets wat niet van toe­pas­sing is op de religieuze ver­rader. En als alleen de areel van het onbesne­den hart ge­noemd was, dan zou­den wij zijn diskwalificatie hebben geïnter­preteerd als resul­taat van het feit dat hij ontrouw aan Hasjem is – iets wat niet van toepassing is op de andere areel.

Daarom was het noodzakelijk om ze allebei expliciet te ver­melden, dat ze allebei onge­schikt zijn om de heilige dienst te verrichten.

(Door Rabbijn Mendel Weinbach, Jesjivat Ohr Somayag)