Zevachiem-index

DAF-Notities – Zevachiem 65b
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

 

Daf 65b

Alleen handen

De eerste aanwijzing voor Sjimsjon, dat de Hemel hem begenadigd had met een bovenmenselijke kracht, was zijn ontmoeting met een jonge leeuw, toen hij op weg was om een huwelijk te arrangeren met een Fillistijnse vrouw. Toen het gevaarlijke dier tegen hem brulde, daalde een hemelse geest op hem neer en hij scheurde het in tweeën, zoals men een geitenjong zou verscheuren” [Sjoftiem (Richteren) 14:6].

Deze passage wordt in onze Gemara aangehaald als een verklaring voor de betekenis van het woord wesjisa, dat gebruikt wordt in de opdracht van Tora om een vogel voor te bereiden die geofferd wordt als ‘ola [brandoffer] voordat het op het altaar geplaatst wordt. De kohen die de voorbereidingen treft werd opgedragen om het geslachte lichaam van de vogel te nemen en het in stukken te scheuren zonder de twee helften van elkaar te scheiden. Dit moest gedaan worden met de hand en er mocht geen instrument bij gebruikt worden. Het bewijs hiervoor is dat dezelfde term voor dit soort verscheuren gebruikt wordt bij Sjimsjon, die ook alleen zijn handen gebruikte.

Het enige probleem met dit bewijs is dat het gedeelte van de tekst die in onze Gemara wordt aangehaald, geen aanwijzing bevat dat Sjimsjon geen wapens gebruikte maar alleen zijn handen. Maar wanneer men de tijd neemt en de bron raadpleegt, ziet men dat in het vervolg van bovenstaande woorden staat, dat er niets in zijn handen was”.

Dit is een klassiek voorbeeld van hoe men zijn begrip van de manier, waarop de Gemara een Bijbelse tekst gebruikt, kan verrijken door de bron te raadplegen. Men kan natuurlijk beweren dat zelfs zonder deze extra informatie het duidelijk zou zijn dat Sjimsjon het alleen met zijn handen deed, wegens de vergelijking van het uiteenscheuren van het geitenjong, waarvoor geen instrument nodig is en ook omdat dit incident genoemd wordt als een demonstratie van Sjimsjons moed. Dat heeft immers alleen betekenis als hij geen wapens bezat. Niettemin, het bewijs is veel overtuigender wanneer de passage zelf ons expliciet vertelt wat wij moeten weten.