Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

toon commentaar

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK 4

PARASJAT BEREISJIET

4. 1. En de mens had gemeenschap met, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn – verworvene – , en zij zei: „Ik heb een man verwor­ven met de Eeuwige.”

2. En zij baarde nog eens, zijn broer Hewel; Hewel werd herder van kleinvee en Kaïn werd landbouwer.

3. Het gebeurde na verloop van tijd dat Kaïn van de vruchten van de aarde als offer voor de Eeuwige bracht.

4. En ook Hewel bracht van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en wel van hun vet­stuk­ken; de Eeuwige nu wendde zich tot Hewel en tot zijn offer.

5. Maar tot Kaïn en tot diens offer wendde Hij zich niet, en dat vertoornde Kaïn ten zeerste en zijn gezicht betrok. 6. Toen zei de Eeuwige tegen Kaïn: „Waarom ben je zo boos en waarom is je gezicht betrok­ken? 7. Word je niet opgebeurd als je goed doet? Maar als je niet goed handelt dan loert de zonde aan de deuropening en naar jou is haar verlangen, maar jij kunt haar overheersen.”

8. En Kaïn sprak zijn broer Hewel aan toen zij in het veld waren, en Kaïn stond tegen Hewel, zijn broer, op en doodde hem.

9. Toen zei de Eeuwige tegen Kaïn: „Waar is Hewel, je broer?” en hij zei: „Dat weet ik niet, ben ik mijns broeders hoeder?”

10. Daarop zei Hij: „Wat heb je gedaan? De stem van het bloed van je broer schreeuwt mij tegemoet uit de aarde!

11. Welnu, vervloekt ben je vanuit de aarde, die zijn mond heeft geopend om het bloed van je broer uit jouw handen op te nemen.

12. Wanneer je de aarde zult bewerken zal ze je niet meer haar kracht geven, zwervend en dwalen zul je op de aarde zijn.”

13. Toen zei Kaïn tegen de Eeuwige: „Mijn misdaad is te groot om te dragen.

14. U hebt mij heden van de aardboden verdreven en ik zal mij voor Uw gezicht moeten verbergen, en ik zal zwerven en dwalen over de aarde en dan zal ieder die mij vindt mij kunnen doden!” 15. „Daarom”, zei de Eeuwige tegen hem, „ieder die Kaïn doodt, zevenvoudig zal het gewroken worden”; en de Eeuwige zette een teken op Kaïn, dat hij niet dood geslagen zou worden, door wie hem ook zou vinden.

16. En Kaïn ging weg van de Eeuwige en vestigde zich in het land Nod - ‘land van rondzwervingen’ - ten oosten van Eden.

17. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Chanoch; en hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon: Chanoch.

18. Aan Chanoch werd Irad geboren en Irad bracht Mechoejaël voort en Mechoejaël bracht Metoesjaël voort en Metoesjaël bracht Lèmech voort. 19. En Lèmech nam zich twee vrouwen, de naam van de ene was Ada en de naam van de tweede was Tsilla.

20. Ada baarde Jawal. Hij was de eerste van hen die in tenten bij het vee woonden.

21. De naam van zijn broer was Joewal. Hij was de eerste van allen die harp en fluit speelden. 22. Ook Tsilla kreeg een kind: Toewal-Kaïn, die elk werktuig van koper en ijzer smeedde, en de zuster van Toewal-Kaïn was  Naäma.

23. En Lèmech zei tot zijn vrouwen Ada en Tsilla: „Hoort naar mijn stem, vrouwen van Lèmech, luistert naar mijn woorden, want een man heb ik gedood voor mijn wond en een kind voor mijn kneuzing.

24. Want zevenvoudig wordt Kaïn gewroken, maar Lèmech zeven en zeventig maal.

25. En Adam had nog eens gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en noemde zijn naam Sjeet - de geplaatste - want God heeft mij ander zaad gegeven in de plaats van Hewel, omdat Kaïn hem gedood heeft.

26. Ook aan Sjeet werd een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enosj; toen begon men met het aanroepen van de naam van de Eeuwige.

 

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

 BEREISJIET

 HOOFDSTUK 1

 HOOFDSTUK 2

 HOOFDSTUK 3

 HOOFDSTUK 4

 HOOFDSTUK 5

 HOOFDSTUK 6

  HOOFDSTUK 7

 HOOFDSTUK 8

 HOOFDSTUK 9

 HOOFDSTUK 10

 HOOFDSTUK 11

 HOOFDSTUK 12

 HOOFDSTUK 13

 HOOFDSTUK 14

 HOOFDSTUK 15

 HOOFDSTUK 16

 HOOFDSTUK 17

 HOOFDSTUK 18

 HOOFDSTUK 19

 HOOFDSTUK 20

 HOOFDSTUK 21

 HOOFDSTUK 22

 HOOFDSTUK 23

 HOOFDSTUK 24

 HOOFDSTUK 25

 HOOFDSTUK 26

 HOOFDSTUK 27

 HOOFDSTUK 28

 HOOFDSTUK 29

 HOOFDSTUK 30

  HOOFDSTUK 31

 HOOFDSTUK 32

 HOOFDSTUK 33

 HOOFDSTUK 34

 HOOFDSTUK 35

 HOOFDSTUK 36

 HOOFDSTUK 37

 HOOFDSTUK 38

 HOOFDSTUK 39

 HOOFDSTUK 40

 HOOFDSTUK 41

 HOOFDSTUK 42

 HOOFDSTUK 43

 HOOFDSTUK 44

 HOOFDSTUK 45

 HOOFDSTUK 46

 HOOFDSTUK 47

 HOOFDSTUK 48

 HOOFDSTUK 49

 HOOFDSTUK 50