Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

toon commentaar

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK 9

PARASJAT NOACH

9. 1G-d zegende Noach en zijn zonen en zei tegen hen: „Wees vruchtbaar en vermeerder jullie en vul de aarde. 2Angst en vrees zal er voor jullie zijn bij alle dieren op aarde en bij al de vogels in de lucht en bij al de kruipende dieren op de aarde en bij alle vissen in de zee, ze worden aan jullie handen overgeleverd. 3Al wat beweegt en leeft zal jullie tot voedsel dienen, zoals het groene kruid heb Ik jullie alles gegeven. 4Maar vlees waar nog levend bloed in zit mogen jullie niet eten. 5Maar jullie bloed, waardoor jullie leven, dat zal Ik opeisen, uit de hand van ieder dier zal Ik het opeisen en uit de hand van de mens, uit de hand van ieders broer zal Ik het leven van de mens opeisen. 6Wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed zal door een mens vergoten worden, want naar het evenbeeld van God heeft Hij de mens geschapen. 7En jullie, wees vrucht­baar en vermeerder je en breid je uit over de aarde en vermeer­der je daarop.” 8En God zei tegen Noach en tegen zijn zonen bij hem als volgt: 9„En Ik, zie, Ik sluit Mijn verbond met jullie en met jullie nakomelingen. 10En met elk levend wezen dat bij jullie is, met de vogels, met het vee en met al wat leeft op aarde bij jullie, met alles wat uit de ark komt, voor alles wat leeft op aarde. 11En Ik sluit Mijn verbond met jullie, dat Ik nooit meer enig levend wezen zal uitroeien met een watervloed en dat er nooit meer een vloed zal zijn om de aarde te vernietigen.” 12En God zei: „Dit zal als teken van het verbond gelden, dat Ik stel tussen Mij en tussen jullie en tussen ieder levend wezen dat bij jullie is voor alle komende geslachten. 13Mijn regenboog heb Ik in de wolken geplaats en dat zal een teken van het verbond zijn tussen Mij en tussen de aarde. 14En wanneer Ik de wolken samendrijf boven de aarde, dan zal de boog in de wolken te zien zijn. 15En dan zal Ik Mij Mijn verbond herinneren dat bestaat tussen Mij en tussen jullie en tussen elk levende ziel van ieder wezen en er zal nooit meer een watervloed zijn die alle wezens vernietigt. 16Als dan de boog in de wolken staat dan zal Ik hem zien om Mij voor eeuwig het verbond te herinneren tussen God en tussen elke levende ziel, met elk wezen dat op aarde is.” 17En God zei tegen Noach: „Dit is het teken van het verbond dat Ik sluit tussen Mij en tussen alle wezens op de aarde.”

18De zonen van Noach, die uit de ark kwamen, waren Sjem, Cham en Jèfet, en Cham is de vader van Kena'an. 19Deze drie zijn de zonen van Noach en uit hen verspreidde men zich over heel de aarde. 20 Noach, een man van het land, begon met het planten  van een wijngaar. 21Hij dronk van de wijn en werd dronken en hij kleedde zich helemaal uit in zijn tent. 22Cham, de vader van Kena'an, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. 23Toen namen Sjem en Jèfet een kledingstuk en legden dat op hun beider schouders en liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met hun gelaat achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid van hun vader niet konden zien. 24Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en realiseerde hij zich wat zijn jongste zoon hem had aangedaan. 25En hij zei: „Vervloekt is Kena'an, een slaaf van slaven zal hij voor zijn broes zijn.” 26Voorts zei hij: „Gezegend is Hasjem, de God van Sjem, maar Kena'an zal hun slaaf zijn. 27Moge God Jèfet uitbreiden, maar Hij zal wonen in de tenten van Sjem, en Kena'an zal hun slaaf zijn.” 28Noach leefde na de vloed nog driehonderdvijftig jaar. 29De gehele levensduur van Noach was negenhonderd vijftig jaar, en toen stierf hij.

 

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

 BEREISJIET

 HOOFDSTUK 1

 HOOFDSTUK 2

 HOOFDSTUK 3

 HOOFDSTUK 4

 HOOFDSTUK 5

 HOOFDSTUK 6

  HOOFDSTUK 7

 HOOFDSTUK 8

 HOOFDSTUK 9

 HOOFDSTUK 10

 HOOFDSTUK 11

 HOOFDSTUK 12

 HOOFDSTUK 13

 HOOFDSTUK 14

 HOOFDSTUK 15

 HOOFDSTUK 16

 HOOFDSTUK 17

 HOOFDSTUK 18

 HOOFDSTUK 19

 HOOFDSTUK 20

 HOOFDSTUK 21

 HOOFDSTUK 22

 HOOFDSTUK 23

 HOOFDSTUK 24

 HOOFDSTUK 25

 HOOFDSTUK 26

 HOOFDSTUK 27

 HOOFDSTUK 28

 HOOFDSTUK 29

 HOOFDSTUK 30

  HOOFDSTUK 31

 HOOFDSTUK 32

 HOOFDSTUK 33

 HOOFDSTUK 34

 HOOFDSTUK 35

 HOOFDSTUK 36

 HOOFDSTUK 37

 HOOFDSTUK 38

 HOOFDSTUK 39

 HOOFDSTUK 40

 HOOFDSTUK 41

 HOOFDSTUK 42

 HOOFDSTUK 43

 HOOFDSTUK 44

 HOOFDSTUK 45

 HOOFDSTUK 46

 HOOFDSTUK 47

 HOOFDSTUK 48

 HOOFDSTUK 49

 HOOFDSTUK 50