Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

toon commentaar

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK 10

PARASJAT NOACH

10. 1Dit is de geschiedenis van de nakomelingen van Sjem, Cham en Jèfet, de zonen van Noach; hun werden zonen geboren na de vloed. 2De zonen van Jèfet waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Toewal, Mèsjèch en Tieras. 3De zonen van Gomer: Asjkenaz, Rifat en Togarma. 4De zonen van Jawan: Eliesja, Tarsjiesj, Kittiem en Dodaniem. 5Uit hen scheidden de eiland-volken zich af naar hun landen, ieder met zijn eigen taal, naar hun families en hun volken. 6De zonen van Cham: Koesj, Mitsraïm, Poet en Kena'an. 7De zonen van Koesj: Sewa, Chawiela, Savta, Ra'ma en Savtecha; en de zonen van Ra'ma: Sjewa en Dedan. 8Koesj bracht Nimrod voort, de eerste machthebber op aarde. 9Hij was een geweldige jager voor Hasjem; daarom wordt er gezegd: „Een geweldige jager voor Hasjem als Nimrod.” 10Het begin van zijn heerschappij was in Babel en Èrèch en Akkad en Chalné in het land Sjin'ar. 11Vanuit dat land trok hij uit naar Asjoer en bouwde daar Ninevé en Rechowot-'Ier en Kalach. 12En Rèsèn tussen Ninevé en Kalach, dat is een grote stad. 13Mitsraïm bracht de Loedieten, de 'Anamieten, de Lehawieten en de Naftoechieten voort, 14en de Patroesieten en de Kasjloechieten, waaruit de Filistijnen en de Kaftorieten voortkwamen. 15Kena'an bracht Tsiedon voort, zijn eerstgeborene, en Cheth, 16en de Jebusiet, de Emoriet en de Girgasjiet, 17de Chiewiet, , de 'Arkiet en de Siniet,. 18en de Arwadiet, de Tsemariet en de Chamatiet; daaruit hebben zich de geslachten van de Kena'anieten verspreid. 19Het grensgebied van de Kena'anieten was van Tsiedon, als men komt naar Gerar, tot 'Azza, vandaar naar Sedom, ‘Amora, Adma en Tsebojim, tot Lasja’. 20Dit zijn de zonen van Cham, naar hun geslachten en naar hun talen in hun landen onder de volken. 21Ook Sjem kreeg kinderen; hij was de vader van allen die aan de overzijde woonden, en de oudste broer van Jèfet. 22De zonen van Sjem waren: 'Elam, Asjoer, Arpachsjad, Loed en Aram. 23De zonen van Aram: 'Oets, Choel, Gètèr en Masj. 24Arpachsjad bracht Sjalach voort en Sjalach bracht 'Ewer voort. 25Aan 'Ewer werden twee zonen geboren, de naam van de ene was Pèlèg – deel – want in zijn dagen werd de aarde verdeeld; en de naam van zijn broer was Joktan. 26Joktan bracht Almodad, Sjalèf, Chatsermawet en Jarach voort 27en Hadoram, Oezal en Dikla 28en 'Oewal, Awiemaël en Sjewá 29en Ofir, Chawiela en Jowáw; dit zijn allen zonen van Joktan. 30Hun woonplaats was van Mésja, tot waar men naar Sefara gaat, een berg in het oosten. 31Dit zijn de zonen van Sjem naar hun families, naar hun talen in  hun landen, naar hun volkeren. 32Dit zijn de families van de nakomelingen van Noach, naar hun geslachten onder de volkeren en uit hen hebben de volkeren zich afgescheiden na de vloed.

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

 BEREISJIET

HOOFDSTUK 1

 HOOFDSTUK 2

 HOOFDSTUK 3

 HOOFDSTUK 4

 HOOFDSTUK 5

 HOOFDSTUK 6

  HOOFDSTUK 7

 HOOFDSTUK 8

 HOOFDSTUK 9

 HOOFDSTUK 10

 HOOFDSTUK 11

 HOOFDSTUK 12

 HOOFDSTUK 13

 HOOFDSTUK 14

 HOOFDSTUK 15

 HOOFDSTUK 16

 HOOFDSTUK 17

 HOOFDSTUK 18

 HOOFDSTUK 19

 HOOFDSTUK 20

 HOOFDSTUK 21

 HOOFDSTUK 22

 HOOFDSTUK 23

 HOOFDSTUK 24

 HOOFDSTUK 25

 HOOFDSTUK 26

 HOOFDSTUK 27

 HOOFDSTUK 28

 HOOFDSTUK 29

 HOOFDSTUK 30

  HOOFDSTUK 31

 HOOFDSTUK 32

 HOOFDSTUK 33

 HOOFDSTUK 34

 HOOFDSTUK 35

 HOOFDSTUK 36

 HOOFDSTUK 37

 HOOFDSTUK 38

 HOOFDSTUK 39

 HOOFDSTUK 40

 HOOFDSTUK 41

 HOOFDSTUK 42

 HOOFDSTUK 43

 HOOFDSTUK 44

 HOOFDSTUK 45

 HOOFDSTUK 46

 HOOFDSTUK 47

 HOOFDSTUK 48

 HOOFDSTUK 49

 HOOFDSTUK 50