Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

toon commentaar

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK 14

PARASJAT LECH LECHA

14. 1En het gebeurde in de dagen van Amrafèl, koning van Sjin'ar, Arjoch, koning van Ellasar, Kedorla'omer, koning van 'Elam en Tid'al, koning van Gojiem, 2dat zij oorlog voerden met Bera', koning van Sedom en Birsja', koning van 'Amora, Sjinav, koning van Admah en Sjèmever, koning van Tsevojim en de koning van Bela’, dat is Tso'ar. 3Zij hadden zich allen verenigd in de Siddiemvallei, dat is de Zoutzee. 4Twaalf jaar hadden zij Kedorla'omer gediend en dertien jaar voerden zij opstand. 5In het veertiende jaar kwam Kedorla'omer en de koningen die met hem waren, en zij versloegen de Refaiem in 'Asjterot-Karnajim, de Zoeziem in Ham en de Eimiem in Sjawee-Kirjatajim, 6en de Cho­rieten op hun gebergte Sé'ier, tot Eil-Paran, dat aan de woestijn ligt. 7Toen keerden zij terug en kwamen naar 'Ein-Misjpat, dat is Kadeesj en zij versloegen het hele gebied van de 'Amalekieten en ook de Emorieten, die in Chatsetson-Tamar woonden. 8Toen trok de koning van Sedom uit met de koning van 'Amora, de koning van Adma, de koning van Tsevojim en de koning van Bela’, dat is Tsoar, en zij stelden zich tegen hen op in slagorde in het Siddiem­dal. 9Tegen Kedorla'omer, koning van 'Eilam, Tid'al, koning van Gojiem, Amrafèl, koning van Sjin'ar en Arjoch, koning van Ellasar, vier koningen tegen vijf. 10Het dal Siddiem was vol leemputten. Toen de koningen van Sedom en van 'Amorah vluchtten, vielen zij daarin en de overgeblevenen vluchtten naar de bergen. 11Zij namen al de bezittingen van Sedom en 'Amora mee en al hun voedsel en vertrokken. 12Zij namen ook Lot, de zoon van Awrams broer, met zijn bezittingen mee en vertrokken, want hij woonde in Sedom. 13Nu kwam er een vluchteling en vertelde het aan Awram, de Hebreeër, die woonde in de bossen van Mamré, de Emoriet, de broer van Esjkol en de broer van 'Aneer en dat waren bondgenoten van Awram.

14Toen Awram hoorde dat zijn bloedverwant gevangen genomen was, wapende hij de weerbare mannen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachttien, en achter­volgde hen tot Dan. 15Die nacht splitste hij zijn mannen tegen hen en ver­sloeg hen en achtervolgde hen tot Chowa, dat ten noorden* van Damascus ligt. 16Hij bracht al de bezittingen terug en ook Lot, zijn bloedverwant met diens bezittingen bracht hij terug, en ook de vrouwen en het volk. 17De koning van Sedom kwam hem in de Sjaweevallei, dat is het koningsdal, tegemoet, nadat hij teruggekeerd was en Kedor­la'omer en de koningen met hem verslagen waren. 18Maar Malki-Tsèdek, koning van Sjaleem, bracht brood en wijn naar buiten, want hij was priester van God, de Aller­hoogste. 19Hij zegende hem en zei: Gezegend is Awram door God, de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde. 20En gezegend is God, de Allerhoogste, Die uw vijanden in uw hand heeft overgeleverd. Daarop gaf hij hem een tiende van alles. 21De koning van Sedom zei tegen Awram: „Geef mij de mensen en neem zelf de bezittingen.” 22Maar Awram zei tegen de koning van Sedom: „Ik heb mijn hand naar de Allerhoogste God opgeheven, de Schepper van Hemel en aarde, 23dat ik noch draad noch schoenriem zal aannemen van al wat van u is, opdat u niet zult kunnen zeggen: ‘Ik heb Awram rijk gemaakt’. 24Dat geldt alleen voor mij, maar wat de jongemannen gegeten hebben en het aandeel van de mannen die met mij zijn opgetrokken: ’Aner, Esjkol en Mamré, zij kunnen hun deel nemen.”


 

*. Ten noorden – [Lett.: links van] Volgens Targoem Onkelos.

 

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

 BEREISJIET

 HOOFDSTUK 1

 HOOFDSTUK 2

 HOOFDSTUK 3

 HOOFDSTUK 4

 HOOFDSTUK 5

 HOOFDSTUK 6

  HOOFDSTUK 7

 HOOFDSTUK 8

 HOOFDSTUK 9

 HOOFDSTUK 10

 HOOFDSTUK 11

 HOOFDSTUK 12

 HOOFDSTUK 13

 HOOFDSTUK 14

 HOOFDSTUK 15

 HOOFDSTUK 16

 HOOFDSTUK 17

 HOOFDSTUK 18

 HOOFDSTUK 19

 HOOFDSTUK 20

 HOOFDSTUK 21

 HOOFDSTUK 22

 HOOFDSTUK 23

 HOOFDSTUK 24

 HOOFDSTUK 25

 HOOFDSTUK 26

 HOOFDSTUK 27

 HOOFDSTUK 28

 HOOFDSTUK 29

 HOOFDSTUK 30

  HOOFDSTUK 31

 HOOFDSTUK 32

 HOOFDSTUK 33

 HOOFDSTUK 34

 HOOFDSTUK 35

 HOOFDSTUK 36

 HOOFDSTUK 37

 HOOFDSTUK 38

 HOOFDSTUK 39

 HOOFDSTUK 40

 HOOFDSTUK 41

 HOOFDSTUK 42

 HOOFDSTUK 43

 HOOFDSTUK 44

 HOOFDSTUK 45

 HOOFDSTUK 46

 HOOFDSTUK 47

 HOOFDSTUK 48

 HOOFDSTUK 49

 HOOFDSTUK 50