Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

Home

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK  36

36. 1. Dit is de familiegeschiedenis van Esav, dat is Edom. 2. Esav nam zijn vrouwen van de dochters van Kena’an: ’Ada, de dochter van Eilon de Chittiet, en Aholiewama, de dochter van ’Ana, de doch­ter van Tsiv’on de Chiwiet. 3. En voorts Basemat, de dochter van Jisjmaël, de zuster van Newajot. 4. ’Ada baarde voor Esav  Elifaz, en Basemat kreeg Re’oeël. 5. En Aholiewama kreeg Je’oesj en Ja’lam en Korach. Dit zijn de zonen van Esav die hem geboren waren in het land Kena’an. 6. En Esav nam zijn vrouwen en zonen en al zijn huisgenoten en zijn kudden en zijn vee en al zijn bezit­tingen, die hij verkregen had in het land Kena’an, en hij ging naar een land, weg van zijn broer Ja’akov. 7. Wat hun bezittingen waren te veel om samen te wonen en het land waar zij tijdelijk ge­woond hadden kon hen dragen vanwege hun kudden. 8. En Esav vestigde zich op de berg Sé’ier. Esav is Edom. 9. En dit is de familiege­schiedenis van Esav, de stamvader van Edom, op het gebergte Sé’ier. 10. Dit zijn de namen van de zonen van Esav: Elifaz, de zoon van ’Ada, de vrouw van Esav; Re’oeël, de zoon van Basemat, de vrouw van Esav. 11. En de zonen van Elifaz zijn: Teiman, Omar, Tsafo en Ga’tam en Kanaz. 12. En Timna’ was een bijvrouw van Elifaz, de zoon van Esav, en zij  baarde aan Elifaz ’Amalek. Dit zijn de zonen van ’Ada, de vrouw van Esav. 13. En dit zijn de zonen van Re’oeël: Nachat en Zèrach, Sjamma en Mizza. Dit waren de zonen van Basemat, de vrouw van Esav. 14. En dit zijn de zonen van Aholiewama, de dochter van ’Ana, de dochter van Tsiv’on, de vrouw van Esav. Zij baarde aan Esav Je’oesj en Ja’lam en Korach. 15. Dit zijn de stamhoofden van de zonen van Esav: de zonen van Elifaz, de eerstgeborene van Esav: Stamhoofd Teiman, stamhoofd Omar, stamhoofd Tsefo, stamhoofd Kenàz. 16. Stamhoofd Korach, stamhoofd Ga’tam, stamhoofd ’Amalek. Dit zijn de stamhoofden van Elifaz in het land Edom, dit zijn de zonen van ’Ada. 17. En dit zijn de zonen van Re’oeël, de zoon van Esav: stamhoofd Nachat, stam­hoofd Zèrach, stamhoofd Sjama, stamhoofd Mizza; dit zijn de stamhoofden van Re’oeël in het land Edom, de zonen van Basemat, de vrouw van Esav. 18. En dit zijn de zonen van Aholiewama, de vrouw van Esav: stamvorst Je’oesj, stamvorst Ja’lam, stamvorst Korach; dit zijn de stamvorsten van Aholiewama, de dochter van ’Ana, de vrouw van Esav. 19. Dit zij de zonen van Esav en dit zijn hun stamhoofden, dit is Edom.

20. Dit zijn de zonen van Sé’ier: de Choriet, de bewo­ners van het land: Lotan, Sjowal, Tsiv’on en ’Ana. 21. En Disjon, Etsel en Disjan, dat zijn de stamvorsten van de Choriet, de zonen van Sé’ier in het land Edom. 22. En de zonen van Lotan waren: Chorie en Heimam, en de zuster van, Lotan was Timna’. 23. En dit waren de zonen van Sjowal: ’Alwan, Manachat, ’Eiwal, Sjefó en Onam. 24. En dit zijn de zonen van Tsiv’on: Ajja en Ana, dat is Ana, die ontdekte hoe men in de woestijn muilezels fokt, toen hij ezels voor zijn vader Tsiv’on weidde. 25. En dit zijn de kinderen van Ana: Disjon en Aholiewama, de dochter van Ana. 26. En dit zijn de kin­deren van Diesjan: Chemdan, Esjban, Jitran en Cheràn. 27. En dit zijn de zonen van Etser: Bilhan, Za’an en Anak.  28. En dit zijn de zonen van Diesjan: Oets en Aran. 29. Dit zijn de stamhoofden van de Chorieten: Stamhoofd Lotan, stamhoofd Sjowal, stamhoofd Tsiv’on, stamhoofd Ana. 30. Stamhoofd Disjon, stamhoofd Etser, stam­hoofd Diesjan, dat zijn de stamhoofden van de Chorieten naar hun stamhoofden in het land Sé’ier. 

31. En dit zijn de koningen die in het land Edom hebben geregeerd, voordat er een koning geregeerd heeft over de Israëlieten. 32. In Edom heeft geregeerd: Béla de zoon van Be’or en de naam van zijn stad was Dinhawa. 33. Toen stierf Béla en Jowav de zoon van Zérach regeerden plaats van hem vanuit Batsra. 34. En nadat Jowav was gestorven regeerde Choesjam in zijn plaats vanuit het land Teiman. 35. Nadat Choesjam gestorven was, regeerde Hadad de zoon van Bedad in zijn plaats, die Midjan verslagen had in het veld Moav, en de naam van zijn veld was Awiet. 36. Nadat Hadat ge­storven was, regeerde in zijn plaats Samla vanuit Masréka. 37. En toen stierf Samla en in zijn plaats regeerde Sjaoel vanuit Mércho­wot aan de rivier. 38. Nadat Sjaoel gestorven was regeerde Ba’al Chanan de zoon van Achbor in zijn plaats. 39. Toen Ba’al Chanan de zoon van Achbor stierf, regeerde in zijn plaats Hadar en de naam van zijn stad was Pa’oe en de naam van zijn vrouw was Meheitaw-él, dochter van Matréd, de dochter van Mei-Zahav. (maftier) 40. En dit zijn de namen van de vorsten van Esav ingedeeld naar hun families, naar hun plaatsen volgens hun namen: stamvorst Timna, stamvorst Alwa, stamvorst Jetét. 41. Stamvorst Aholiewama, stamvorst Ela, stamvorst Pienon. 42. Stamvorst Kenàz, stamvorst Teiman, stam­vorst Mivtsar. 43. Stamvorst Magdie-él, stamvorst Ieram; dit zijn de stamhoofden van Edom ingdeeld naar hun woonplaatsen in het land van hun eigendom, dat is Esav, de stamvader van Edom.

 

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

BEREISJIET

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

HOOFDSTUK 6

HOOFDSTUK 7

HOOFDSTUK 8

HOOFDSTUK 9

HOOFDSTUK 10

HOOFDSTUK 11

HOOFDSTUK 12

HOOFDSTUK 13

HOOFDSTUK 14

HOOFDSTUK 15

HOOFDSTUK 16

HOOFDSTUK 17

HOOFDSTUK 18

HOOFDSTUK 19

HOOFDSTUK 20

HOOFDSTUK 21

HOOFDSTUK 22

HOOFDSTUK 23

HOOFDSTUK 24

HOOFDSTUK 25

HOOFDSTUK 26

HOOFDSTUK 27

HOOFDSTUK 28

HOOFDSTUK 29

HOOFDSTUK 30

HOOFDSTUK 31

HOOFDSTUK 32

HOOFDSTUK 33

HOOFDSTUK 34

HOOFDSTUK 35

HOOFDSTUK 36

HOOFDSTUK 37

HOOFDSTUK 38

HOOFDSTUK 39

HOOFDSTUK 40

HOOFDSTUK 41

HOOFDSTUK 42

HOOFDSTUK 43

HOOFDSTUK 44

HOOFDSTUK 45

HOOFDSTUK 46

HOOFDSTUK 47

HOOFDSTUK 48

HOOFDSTUK 49

HOOFDSTUK 50