Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Home

 

 

JEHOSJOEA – HOOFDSTUK 12

Samenvatting van de verovering

12. 1 En dit zijn de koningen van het land, die de Israëlieten versloegen en wier land zij in bezit namen aan de andere kant van de Jordaan, waar de zon opkomt, van de Rivier Arnon tot de Chermonberg en heel de vlakte in het oosten. 2 Sichon, koning van de Emorieten, die in Chesjbon zetelde, en die regeer­de van Aroëer, dat aan de oever van de Rivier Arnon ligt, en het midden van de rivier en over half Gilad, tot de Rivier Jabbok, de grens met Ammon. 3 De vlakte tot het Meer van Kinneret in het oosten, tot de zee in de vlakte, de Zoutzee in het oosten, op de weg naar Beet Hajesjimot, en in het zuiden tot aan de berghelling van de Pisga. 4 En de grens van Og, de koning van Basjan, die was overgebleven van de Refaïeten, die zetelde in Asjtarot Edreï, 5 en die regeerde over de Chermonberg en over Salcha en over heel Basjan, tot aan de grens met de Gesjoerieten en de Maächtieten en half Gilad, de grens met Sichon, koning van Chesjbon. 6 Mosjé, de dienaar van Hasjem, en de Israëlie­ten versloegen hen en Mosjé, de dienaar van Hasjem, gaf het als erfenis aan de Reoevenieten en de Gadieten en aan de halve stam Menasjè.

7 Dit zijn de koningen van het land die Jehosjoea en de Israëlieten versloegen aan de westzijde van de Jordaan, van Baäl Gad in de Libanonvallei, tot de Kale Bergen die oplopen naar Seïr. Jehoesjoea gaf het aan Israël als een erfenis volgens hun stammenindeling. 8 In de bergen en in de valleien, in de vlakten en op de hellingen, in de woestijn en in het zuiden: de Chittieten, de Emorieten, de Kenaänieten, de Perizieten, de Chivvieten en de Jevoesieten:

9de koning van Jericho,                  één,

  de koning van Ai, bij Beet El,      één,

10de koning van Jeroesjalajiem,    één,

   de koning van Chevron,              één,

11de koning van Jarmoet,               één,

   de koning van Lachiesj,              één,

12de koning van Eglon,                  één,

   de koning van Gèzer,                  één,

13de koning van Dvier,                   één,

  de koning van Geder,                   één,

14de koning van Chorma,               één,

   de koning van Arad,                    één,

15de koning van Livna,                   één,

   de koning van Adoelam,            één,

16de koning van Makkeda,            één,

   de koning van Beet El,                één,

17de koning van Tappoeach,         één,

de koning van Chefer,                            één,

18de koning van Afeek,                          één,

   de koning van Sjaron,                          één,

19de koning van Madon,                        één,

   de koning van Chatsor,                       één,

20de koning van Sjimron-Meron,          één,

   de koning van Achsjaf,                       één,

21de koning van Taänach,                      één,

   de koning van Megiddo,                    één,

22de koning van Kedesj,                         één,

  de koning van Jokneam, in de Carmel                                                                    één,

23de koning van Dor van het district Dor,                                                                    één,

  de koning Goïm in Gilgal                    één,

24de koning van Tirtsa,                           één,

  alle koningen                          eenendertig.

 


12. 1. Die de Israëlieten versloegen – In de tijd van Mosjé (Rasji).

3. Meer van Kinnèret – Meer van Tiberias.

    De zoutzee – De Dodezee.

4. Refaïem – Reuzen (Metsoedat David).

 

JEHOSJOEA

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

HOOFDSTUK 6

HOOFDSTUK 7

HOOFDSTUK 8

HOOFDSTUK 9

HOOFDSTUK 10

HOOFDSTUK 11

HOOFDSTUK 12

HOOFDSTUK 13

HOOFDSTUK 14

HOOFDSTUK 15

HOOFDSTUK 16

HOOFDSTUK 17

HOOFDSTUK 18

HOOFDSTUK 19

HOOFDSTUK 20

HOOFDSTUK 21

HOOFDSTUK 22

HOOFDSTUK 23

HOOFDSTUK 24

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder