Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Home

 

 

JEHOSJOEA – HOOFDSTUK 16

16. 1 Het lot voor de nakomelingen van Joséf [viel op een gebied dat] zich uitstrekte van de Jordaan nabij Jericho, tot de wateren van Jericho in het oosten; de woestijn die omhoog gaat vanaf Jericho naar de bergen en Beet El. 2 En het strekte zich uit van Beet El naar Loez en passeerde de grens van Atarot van de Arkieten.  3 Hij daalde af in de richting van de zee, westwaarts, naar de grens van de Jafletieten, tot de grens van Beneden-Beet Choron, tot Gezer en liep dan uit tot de zee.

4 De kinderen van Joséf, Menasjè en Efrajim kregen hun erfdeel.

5 De grens van de nakomelingen van Efrajim, overeenkomstig hun families, was [als volgt]: de grens van hun erfenis aan de oostzijde van Atarot-Addar tot Boven-Beet Choron. 6 En de grens liep verder naar het westen met Michmetat aan de noordzijde en dan boog de grens af naar het oosten, naar Taänat-Sjilo en ging daar aan de oostkant van Janoach voorbij. 7 Hij daalde dan af van Janoach tot Atarot en Naërat en bereikte dan Jericho en liep dan door tot de Jordaan. 8 Van Tappoeach liep de grens westwaarts, tot Wadi Kana en liep dan door tot de zee. Dit was de erfenis van de families van de stam Efrajim. 9 Er lagen afgescheiden steden van Efrajim binnen het gebied van Menasjè, al deze steden en hun dorpen. 10 Zij verdreven de Kenaänieten niet, die woonden in Gezer, maar de Kenaänieten wonen te midden van Efrajim tot op de dag van vandaag en zij deden gedwongen arbeid.


 

Aantekeningen

16. 1. Tot de wateren van Jericho in het oosten – De grens begon ten oosten van Jericho (Rasji).

3. De zee – Of ‘het westen’. Het is niet duidelijk tot waar de grens liep, tot de zee of tot Gezer, dat meer dan 15 km. landinwaarts ligt.

4. De kinderen van Joséf… kregen hun erfdeel –  Het gebied dat de nakomelingen van Joséf erfden, werd in tweeën verdeeld, tussen de stammen Efrajim en Menasjè (Metsoedat David).

6. Met Michmetat aan de noordzijde – De grens liep ten noorden van Michmetat (Rasji)

 

JEHOSJOEA

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

HOOFDSTUK 6

HOOFDSTUK 7

HOOFDSTUK 8

HOOFDSTUK 9

HOOFDSTUK 10

HOOFDSTUK 11

HOOFDSTUK 12

HOOFDSTUK 13

HOOFDSTUK 14

HOOFDSTUK 15

HOOFDSTUK 16

HOOFDSTUK 17

HOOFDSTUK 18

HOOFDSTUK 19

HOOFDSTUK 20

HOOFDSTUK 21

HOOFDSTUK 22

HOOFDSTUK 23

HOOFDSTUK 24

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder