Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Home

 

 

JEHOSJOEA – HOOFDSTUK 23

23. 1 Het was na vele jaren, nadat Hasjem Israël rust gegeven had van al zijn vijanden rondom en nadat Jehosjoea oud was geworden en op hoge leeftijd was gekomen, dat Jehosjoea heel Israël, hun oudsten, hun hoofden, hun rechters en beambten bijeen riep, en tegen hen zei: „Ik ben oud en op hoge leeftijd geko­men. 3 Jullie hebben alles gezien wat Hasjem, jullie G-d, voor jullie met al de de volken gedaan heeft, want het is Hasjem, jullie G-d, die voor jullie gevoch­ten heeft. 4 Zie, ik heb voor jullie [het land] van deze overgeble­ven volken, die ik vernietigd heb van de Jordaan tot de Grote Zee, voor jullie stammen door loting verdeeld. 5 En Hasjem, jullie G-d zal hen voor jullie uit duwen en voor jullie verdrijven en jullie zullen hun land erven, zoals Hasjem, jullie G-d, tegen jullie gesproken heeft. 6 Wees zeer sterk om alles, wat er geschreven staat in het boek van de Tora van Mosjé, na te komen, opdat jullie daarvan niet naar rechts, noch naar links zullen afwijken, 7 zodat jullie je niet met deze volken, die tussen jullie verblijven, zullen vermengen; jullie mogen ook de namen van hun afgoden niet noemen, noch hen laten zweren [bij die afgoden] en jullie zullen hen niet dienen, noch voor hen buigen. 8 Houd je alleen vast aan Hasjem, jullie G-d, zoals jullie tot vandaag gedaan hebben. 9 Hasjem heeft voor jullie grote en machtige volken verdreven en geen man is tegen jullie opgestaan tot op deze dag. 10 Eén man van jullie achtervolgde er duizend, want het is Hasjem, jullie G-d die voor jullie oorlog voert, zoals Hij tegen jullie gesproken heeft.

11 Pas goed op julliezelf, opdat jullie Hasjem, jullie G-d zullen liefhebben. 12 Want als jullie je [van Hem] afwenden en je hecht aan het restant van deze volken, die bij jullie blijven, en wanneer jullie je daarmee vermengen door met elkaar te huwen, 13 weet dan met zekerheid dat Hasjem, jullie G-d deze volken niet meer voor jullie zal verdrijven; zij zullen dan een valstrik en een obstakel voor jullie zijn, als een prikstok in jullie zij en als doornen in jullie ogen, totdat jullie van dit goede land zijn verdwenen, dat Hasjem, jullie G-d jullie gegeven heeft. 14 Welnu, vandaag ga ik de weg, die iedereen moet gaan, maar jullie moeten met heel jullie hart en heel jullie ziel weten, dat het jullie aan geen enkel ding heeft ontbroken van wat Hasjem, jullie G-d tegen jullie gezegd heeft. Alles is uitgekomen voor jullie, geen ding dat eraan miste. 15 En het zal zijn, dat zoals alle goede dingen, waarover Hasjem, jullie G-d met jullie gesproken heeft, zijn uitgekomen, zo ook zal Hasjem over jullie al de slechte dingen uitstorten, totdat Hij jullie vernietigd heeft van dit goede land, dat Hasjem, jullie G-d, jullie gegeven heeft. 16 Wanneer jullie het verbond met Hasjem, jullie G-d, dat Hij jullie gegeven heeft, overtreden en jullie gaan achter vreemde goden aan, om die te dienen en om je voor hen neer te werpen, dan zal de woede van Hasjem tegen jullie oplaaien en dan zullen jullie snel uit dit goede land, dat Hij jullie gegeven heeft, worden weggevaagd.”


 

23. 1. Jehosjoea was oud geworden en op hoge leeftijd gekomen – Midrasj Tanchoema (Matot 4) zegt dat Jehosjoea oorspronkelijk net zo oud als Mosjé had moeten worden, 120 jaar, maar dat hij met tien jaar korter gestraft werd, omdat hij zich niet voldoende ingespannen had bij de oorlogvoering en niet alles veroverd had wat Hasjem geboden had, daarom werd Jehosjoea slechts 110 jaar (Radak op 11:18 en zie vs. 24:29).

7. Vermengen – Met elkaar trouwen (Malbiem).

Jullie mogen ook de namen van hun afgoden niet noemen – Overeenkomstig Dewariem 23:13.

Noch hen laten zweren – Want als zij zweren, zweren zij bij hun afgoden en dan laat jij hun dat doen en dus ben jij ervoor verantwoordelijk dat er gezworen wordt bij een andere dan Hasjems Naam (zie Dewariem 6:13).

13. Een prikstok – Waarmee men het vee voortdrijft.

14. De weg die iedereen moet gaan – Vandaag zal ik sterven, zoals ieder mens (Metsoedat David).

 

JEHOSJOEA

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

HOOFDSTUK 6

HOOFDSTUK 7

HOOFDSTUK 8

HOOFDSTUK 9

HOOFDSTUK 10

HOOFDSTUK 11

HOOFDSTUK 12

HOOFDSTUK 13

HOOFDSTUK 14

HOOFDSTUK 15

HOOFDSTUK 16

HOOFDSTUK 17

HOOFDSTUK 18

HOOFDSTUK 19

HOOFDSTUK 20

HOOFDSTUK 21

HOOFDSTUK 22

HOOFDSTUK 23

HOOFDSTUK 24

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder