Orthodox Jodendom - Artikelen en foto's

 

      Jodendom     

 


ARTIKELEN

De Basis van het Jodendom  

  

De absolute en Goddelijke waarde van de wetten  

 

Feminisme in het Jodendom  

  

Ze was traditioneel Joods  

  

Het volk van het boek

De Talmoed

Introductie tot de Talmoed

Dromen & de Talmoed  

  

Feest -en hoogtij dagen [chagiem]  

  

Pesach - De Sederavond  

  

Kasjroet  

  

Chassidisme  

  

Hoe het de Joden in Nederland verging  

  

Israel als Joodse staat  

Als je jood/jodin wilt worden  

Rouwperiode in het Jodendom  

Waarom wij niet in Jezus geloven  

Joodse muziek - מוסיקה יהודית  

Afbeeldingen  

Links  

Documenten

 

 

 

Het joodse volk is het volk van het boek

Het woord Thora (leer) kan verschillende betekenissen hebben.
Eén betekenis is leer. Onze leer wordt ingedeeld in de Thora sje'bichtav (de schriftelijke leer) en de Thora sje'be'alpeh (mondelinge leer). Het orthodoxe jodendom beschouwd zowel de schriftelijke als de mondelinge leer als door G'd gegeven aan het volk Israėl via Mosjé Rabenoe op de berg Sinaļ. 

Hieronder volgt de opsomming in orde van belangrijkheid van de boeken van het joodse volk.

1.       Tenach is een afkorting voor Thora, Newie'iem en Ketoeviem

o        Onder Thora verstaan we de vijf boeken van Mozes. (Mosjé in het Hebreeuws.)

o        Onder Newie'iem (propheten) verstaan we Jehoshoe'a, sjoftiem (richters), Sjmoe'el, Mlachiem (koningen) Jisjaļa, Jirmijahoe, Jechezkel en de twaalf kleine propheten: Hosje'ah, Jo'el, Amoz, Ovadjah, Jonah, Micha, Nachoem, Chawakoek, Tsefanja, Chagaļ, Zecharja en Malachi. 

o        Onder Ketoeviem worden gerekend: Tehieliem (Psalmen), Misjlé (Spreuken), Ijov (Job), Sjier Hasjieriem (Hooglied), Roet (Ruth), Eecha (Klaagliederen), Kohellet (prediker), Esther, Daniėl, Ezrah - Nechemja en Diwrei Hajamiem (kronieken).

2.       De Talmoed (mondelinge leer en naast de Bijbel de hoofdbron voor het Joodse godsdienstig leven). De Talmoed is de naam die gegeven wordt aan de Misjnąh en de Gemarįh samen. De Talmoed is een samenvattend handboek voor de 36 traktaten (verdragen, verhandelingen) waarin rabbijnse commentaren en Bijbeluitleg zijn opgenomen. 

o        De Misjnąh (herhalen). Misjna komt van het Hebreeuwse woord sjana, wat herhalen betekent. Zij omvat de verzameling Joodse mondelinge overleveringen die door Rabbi Judah Ha-Massi (135 tot 220 n.Chr.) tot stand gekomen is. De Misjnąh is in 6 boeken verdeeld: de Sedarim. Elk Seder (code, verzameling) bestaat uit afdelingen: Masechtoth. Elk Masechtah (d.i. weefsel) bestaat uit hoofdstukken: Pekarim. Elk Pérek bestaat uit paragrafen: Misjnąh in de beperkte zin. De gehele Misjnąh bestaat uit 63 Masechtoth of traktaten.
Dit zijn de 6 hoofdindelingen van de Misjnąh:

§         Zeraļem (zaden), bestaat uit 11 verhandelingen over de wetten van de landbouw.

§      Mo'eed (vastgestelde feest- en gedenkdagen), bestaande uit 12 verhandelingen over de voorschriften voor de Sabbath, de Hoogtijdagen (zoals Pesach en andere feestdagen), etc.

§         Nasjiem (vrouwen), bestaat uit 7 verhandelingen over huwelijk, scheiding, ontrouw, etc.

§         Nezikiem (schadevergoeding), bestaande uit 10 verhandelingen over straf- en civielrecht.

§         Kodasjiem (heilige zaken), bestaat uit 11 verhandelingen over de verschillende vormen van tempeldiensten.

§         Toharot (reinigingswetten), bestaat uit 11 verhandelingen over rituele reinheid en onreinheid.

o        De Gemarąh. Commentaren en besprekingen van de rabbijnen op de Misjnąh. Deze vormen tezamen de Gemarąh.

3.       De Midrąsj. De Midrąsj is de rabbijnse commentaar op de Tenach. Het is tevens een uitbreiding van de mondeling overgeleverde wet.

De Halachąh (van de stam "lalechet", dat "gaan" betekend) en de Agadąh. Halachąh betekent 'weg' en het woord staat voor de dagelijks praktijk, de wetsbepaling en de praktische richtsnoeren voor het godsdienstig leven. Agadąh is op te vatten als overlevering van kennis uit het onderzoek van het Bijbelwoord. De Halachąh is een abstracte (afzonderlijke) formulering van de Joodse rechtspraak en heeft als uitgangspunt het Joodse axioma (als waarheid aangenomen) dat God de wetgever is. De Agadąh gaat niet over de juridische gedeelten van de Talmoed. De traditionele Agadąh is opgebouwd uit theologische bespiegelingen, legenden, folklore, droomuitleggingen, moreel/ethische leringen en wijsgerige beschouwingen betreffende de mens - kosmos relatie. Uit deze traditie komt het kabbalisme voort.